1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע. למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

 

 1. מהות המבצע
 • כל הרוכש בתוך תקופת המבצע, מוצר כהגדרתו להלן, מכונת כביסה מהדגמים המשתתפים במבצע בחנויות המורשות יהיה זכאי לקבל את ההטבה כהגדרתה להלן בכפוף לאמור בסעיף 5 להלן.
 • כמות המוצרים שהוקצו למבצע : 3000 יחידות.

 

 1. הגדרות
 • "החברה" – מיני ליין בע"מ, ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
 • "המוצר" – מכונת כביסה מבית אלקטרולוקס מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון, המיובאים ע"י החברה (לא כולל מוצרים מעודפים ותצוגות).
 • "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 01.03.2020 ועד ליום 30.04.2020 ו/או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
 • "משתתף" ו\או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע בחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 • "חנויות מורשות" – "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או "סוחר מורשה" כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה- electrolux.co.il.
 • "ההטבה" – מארז של 2 יחידות נוזל כביסה של המותג ARIEL המספיקות ל-3 חודשי שימוש במוצר וזאת לפי מחקר שנערך ע"י פרוקטר אנד גמבל באוקטובר 2015, ממנו עולה כי צרכן אירופאי ממוצע מכבס 4.4 כביסות בשבוע.

מובהר למען הסר ספק כי החברה אינה אחראית לטיב ההטבה וכל הקשור לפעולה, אריזתה ו/או פעילותה ואלו באחריות בלעדית של יצרן ו/או יבואן הנוזל.

 • ההטבה תינתן בעת התקנת מכונת הכביסה ע"י מתקין מטעם החברה בבית הלקוח ע"י חברת אלקטרוניקס פרו בע"מ, הפועלת מטעם החברה.
 • לטובת התקנת המכונה יש להתקשר לחברת אלקטרוניקס פרו בטלפון 5000000* או בטלפון 08-9567500.
 • הזכאות להטבה תינתן למוצרים חדשים ולא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב'.
 1. פרשנות
 • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
 • בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו/או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 1. תנאי המבצע

הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר:

 • רכישת המוצר לא יאוחר מתום תקופת המבצע ובחנות מורשת. קיום התנאי האמור יהיה באחריות העוסק ממנו נרכש המוצר אשר יהיה מחויב להזמין את המוצר עבור הלקוח.
 • על הלקוח לוודא קבלת ההטבה מאת המתקין. בכל מקרה ולקוח לא קיבל את ההטבה באחריותו של הלקוח ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה לצורך קבלת ההטבה בסמוך להתקנת המוצר.

 

 

 

 • המשתתף במבצע אינו סוחר ו/או תאגיד ו/או לקוח מוסדי.
 • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה.
 • אספקת המוצר וההטבה עד חודש מתום תקופת המבצע  – כאשר תאריך ההזמנה הוא בתוך תקופת המבצע.
 • המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מבניהם.
 • מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.4 לעיל, ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א -2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן :
  • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המור באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו.
  • החזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
  • מובהר בזאת כי החזרת המוצר וביטול רכישתו מחייבת ביטול במקביל של קבלת ההטבה
  • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

 

 1. הדגמים שבמבצע

להלן רשימת הדגמים המשתתפים במבצע :

 

דגם מכונה

EW6F3146EBM

EW6F4723ABM

EW6F4823ABM

EW6F4943EBM

EW6F5722ABM

EW6F5723ABM

EW6F5822ABM

EW6F5823ABM

EW8F2846DBM

EW8F2946GBM

EW5T7611AM

EW6T3602AM

EW6T3622AM

EW6T3732BM

EW6T4602AM

EW6T4722AM

EW6T5601AM

 

 

 1. שונות
 • לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !
 • המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט ביחס להטבות  שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.
 • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
 • אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע ו\או לקצרו ו\או להאריכו ו/או להפחית או ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר טרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
 • אין כפל מבצעים והטבות.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
 • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה בתקופת המבצע בכתובת electrolux.co.il.

רכישה