תקנון מבצע הארכת אחריות מדיחי כלים- פסח 2020

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן :

 1. מהות המבצע
  • כל הרוכש בתוך תקופת המבצע מדיח כלים מהדגמים המשתתפים במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכאי להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") במחיר של 199 ₪ בלבד. זאת החל מתום שנת האחריות הראשונה הניתנת כדין.
  • כמות מוצרים מינימלית שהוקצתה למבצע : 500 יחידות.
 • הגדרות
 • "החברה" – מיניליין בע"מ, ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
 • "המוצר" – מדיח כלים אלקטרולוקס מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון, המיובאים על ידי החברה.
 • "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 01.03.2020 ועד ליום 04.2020 ו/או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
 • "משתתף" ו\או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 • "חנויות מורשות" – "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או "סוחר מורשה"  – כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת http://www.electrolux.co.il.
 • "ההטבה" – הזכות להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת "אלקטרוניקס" (מעבר לשנה הראשונה) (להלן: "תקופת האחריות המוגבלת"), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה והטבה זאת ניתנת למימוש עד 30 יום מתום המבצע בכפוף להוכחת רכישה בתקופת המבצע קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מחנות מורשה. "מימוש" – משמעו ביצוע התקנת המוצר כמפורט בסעיף 5.2 להלן.
 • ההטבה תינתן על ידי חברת "אלקטרוניקס".
 • הזכאות להטבה תינתן למוצרים חדשים ולא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב'.
 • תנאי שרותי האחזקה:

"שרותי האחזקה"  כוללים את השירותים וההגבלות כמפורט להלן (להלן: "שירותי האחזקה"):

"שרותי האחזקה" יינתנו ע"י "אלקטרוניקס" בלבד ועל אחריותה הבלעדית. מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בין "אלקטרוניקס" ללקוח למתן שרותי האחזקה.

שירותי האחזקה שינתנו במסגרת הזכאות יהיו בהתאם לתנאים כדלקמן:

 • שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך ארבע שנים מתום שנת האחריות הראשונה.
 • שירות האחזקה יכלול ביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחזקה, לרבות כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחריות המוגבלת.
 • "אלקטרוניקס" מתחייבת:
  • לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך "אלקטרוניקס" רשאית על פי שיקול דעתה להחליט האם לבצע את התיקון ו/או להחליף חלק או להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.
  • התיקון יבוצע בתוך ארבעה עשר ימים. לעניין סעיף זה ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
  • שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
  • לבדוק תקינות המוצר – לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחריות המוגבלת.
  • זמן המתנה לביקור טכנאי במעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד שתואם ובכל מקרה של איחור תודיע "אלקטרוניקס" על כך לצרכן ותתאם עימו מועד חדש לביקור בהתאם לתקנה 10 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 וממילא לא יתאפשר איחור בביקור הטכנאי למעלה מפעמיים ברציפות. כל תיאום מועד לביקור טכנאי יעשה בהתאם לסעיף 18 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
  • הודיע הלקוח על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים על המשך מתן השירות או על ביטול האחזקה והחזר הפרש התשלום היחסי במידה והחברה לא נותנת שירות באזור מגוריו.
  • אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.
 • שרותי האחזקה לא יינתנו במקרים הבאים:
  • הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה או שנגרם על ידי כוח עליון.
  • הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
  • המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
  • הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
  • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות אחריות מטעמה.
  • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
  • תקלות אינסטלציה.
  • במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר ובכפוף לאמור בסעיף 5.6 להלן.
  • ביחס לאביזרים נלווים, חלודה, קילופי צבע, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע.
 • הלקוח רשאי לבטל את הסכם השירות לפני תום תקופת האחזקה בהודעה בע"פ בטלפון 5000000* או במשרדי החברה או בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לכתובת המופיעה בתעודה זו, או בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בתעודה זו. במקרה של ביטול כאמור ישלם הלקוח לחברה את הגבוה בין שני הסכומים להלן:
  • התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
  • 5% מערך השירות או 100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם.
  • מובהר כי בעסקת מכר מרחוק יהיו דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 • בכל מקרה של העברת בעלות במוצר לאדם אחר יודיע בעל התעודה ל"אלקטרוניקס" תוך 14 יום על העברת הבעלות. "אלקטרוניקס" תמשיך במתן שירותי האחזקה למוצר גם לאחר שעברה הבעלות, אך שמורה ל"אלקטרוניקס" הזכות לדרוש מהבעלים החדש תשלום בגין תיקון נזקים שנגרמו למוצר עקב ההעברה.
 • פרשנות
 • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
 • בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • תנאי המבצע
  הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :
  • רכישת המוצר לא יאוחר מתום תקופת המבצע. לשם קיום התנאי האמור יהיה באחריות הסוחר להזמין את המוצר עבור הלקוח בתוך תקופת המבצע. באחריות הלקוח לוודא קבלת ההטבה מול השרות "אלקטרוניקס".
  • ההטבה  ניתנת למימוש עד 30 יום מתום המבצע בכפוף להוכחת רכישה בתקופת המבצע כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בהתקנת מדיח הכלים בבית הלקוח על ידי שרות "אלקטרוניקס"  ובהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.
  • לתיאום התקנת מדיח הכלים יש להתקשר לשירות "אלקטרוניקס" בטלפון 5000000* או 08-9567500, או באתר האינטרנט בכתובת: https://www.electronics-pro.co.il.
  • המשתתף במבצע אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
  • המשתתף במבצע רכש את מדיח הכלים שבמבצע מהדגמים שבמבצע ומחנות מורשה של החברה.
  • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה!
 • ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
  • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .החזרת המוצר שנרכש במסגרת ההטבה בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש .
  • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
  • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".
 1. הדגמים שבמבצע

  דגמי המדיחים:

  ESF9500LOX

  ESI9500LOX

  EEG48200L

  ESF4513LOX

  ESF5512LOW

  ESF5512LOX

  ESL5205LO

  ESI4501LOX

  ESL4510LO

  ESF4511LOW

  ESI5525LAX

  ESI8620RAX

  ESL8521RO

 1. שונות
  • לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !
  • המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט  ביחס להטבות  שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.
  • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  • אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו/או לקצרו ו/או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
  • אין כפל מבצעים והטבות.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

רכישה