תקנון מבצע 24 חודשי אחריות מוצרים קטנים

 

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע. למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן :

 1. מהות המבצע
  • כל הרוכש בתוך תקופת המבצע מוצרי חשמל קטנים לבית מהדגמים המשתתפים במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכות להתקשרות בחוזה שירות לשנה נוספת עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") ללא תוספת תשלום, במסגרתה תינתן אחריות נוספת מוגבלת.
  • כמות המוצרים שהוקצו למבצע : 1000 יחידות.
 • הגדרות
 • "החברה" – "מיניליין" בע"מ, ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
 • "המוצר" – מוצרי חשמל לבית מהמותג אלקטרולוקס מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון.
 • "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 22.3.18 ועד ליום 30.04.2020 ו\או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
 • "משתתף" ו\או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 • "חנויות מורשות" – "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או "סוחר מורשה"  – כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת http://www.electrolux.co.il.
 • "ההטבה" הזכות להתקשרות בחוזה שירות לשנה עם חברת אלקטרוניקס (מעבר לשנה הראשונה) (להלן: "תקופת האחריות המוגבלת"), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה והטבה זאת ניתנת למימוש עד 30 יום מתום המבצע בכפוף להוכחת רכישה בתקופת המבצע קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מסוחר מורשה.
 • ההטבה תינתן על ידי חברת אלקטרוניקס.
 • "אחריות נוספת מוגבלת"
  • חוזה השירות יהיה בהתאם לתנאי ההתקשרות עם חברת אלקטרוניקס ויהיה כפוף לתנאים כדלקמן.
  • שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך שנה מתום שנת האחריות הראשונה, לרבות כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחריות המוגבלת.
  • אלקטרוניקס מתחייבת:
 • לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה.
 • לתקן את המוצר תוך עשרה ימים מיום מסירתו במרכז השירות.
 • מוצר אשר נמסר לתיקון בנקודת מכירה של מיניליין (כאשר אין מרכז שירות במרחק של 15 ק"מ מנקודת המכירה) יתוקן תוך 14 יום מיום מסירתו בנקודת המכירה. העברת המוצר לנקודת המכירה וממנה באחריות הלקוח ועל חשבונו. לעניין סעיפים ב-ג ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 • שירותי האחריות המוגבלת יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
 • לבדוק תקינות המוצר – לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחריות המוגבלת.
 • אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.
  • האחריות לא תחול במקרים הבאים:
 • הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה, קילופי צבע, או שנגרם על ידי כוח עליון.
 • הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
 • המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
 • הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
 • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות אחריות מטעמה.
 • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
 • במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.
  • במקרה בו תואם מועד ביקור טכנאי במעונו של הלקוח, ישתדל הטכנאי להגיע תוך שעתיים מהמועד שתואם, ואם הטכנאי מאחר, החברה או מי מטעמה יודיעו על כך לצרכן בהקדם האפשרי לאחר שנודע לה על האיחור. בכל מקרה ולמען הסר ספק, לא יחול “חוק הטכנאים” (סע’ 18א(ג) לחוק הגנת הצרכן.
 • פרשנות
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
  • בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • תנאי המבצע
  הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

   

  • רכישת המוצר לא יאוחר מתום תקופת המבצע. לשם קיום התנאי האמור יהיה באחריות הסוחר להזמין את המוצר עבור הלקוח בתוך תקופת המבצע. באחריות הלקוח לוודא קבלת ההטבה מול שרות "אלקטרוניקס".
  • מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.
  • המשתתף במבצע אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
  • המשתתף במבצע רכש את המוצר מהדגמים שבמבצע וממפיץ מורשה של חברת "מיניליין". 
  • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה!

 

 • ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
  • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
  • החזרת המוצר שנרכש במסגרת ההטבה בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש.
  • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
  • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".
 • הדגמים שבמבצע

ESB7300    בלנדר

EAT5300 טוסטר

ESTM5600 בלנדר

EAT7800 טוסטר

EFP5300 מעבד מזון

ECG7400 טוסטר גריל

EFP7300 מעבד מזון

EAT7810 טוסטר

EFP9300 מעבד מזון

ESB2640 בלנדר

EDB6120 מגהץ

ESTM6000 בלנדר מוט

EDB6150 מגהץ

EAT7700W טוסטר

EDB3350 מגהץ

EDBT800 מגהץ

EDBS7135 מגהץ

ESB2900 מיקסר

EEWA3200 קומקום

EEWA7810 קומקום

EEWA3230 קומקום

ESTM6500 בלנדר מוט

EEWA5200 קומקום

EEWA7700W קומקום

EEWA5210 קומקום

EEWA7700R קומקום

EEWA7100 קומקום

ESB2610 שייקר ספורט

EEWA7100R קומקום

ESTM5700BK בלנדר מוט

EEWA7100W קומקום

ESB9300     בלנדר

EEWA330 קומקום

ESTM7500 בלנדר מוט

EEWA5300 קומקום

ESB2500    בלנדר

EEWA5310 קומקום

ESTM5400  בלנדר

EEWA7300 קומקום

 

EKM4300 מיקסר

 

EKM4100 מיקסר

 

 • שונות
 • לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !
 • המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
 • חברת "מיניליין" שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט  ביחס להטבות  שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.
 • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
 • אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
 • חברת "מיניליין" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו\או לקצרו ו\או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
 • אין כפל מבצעים והטבות.

רכישה