תקנון תנאי רכישה מכונות כביסה אלקטרולוקס

תנאי רכישה מכונות כביסה אלקטרולוקס

 

 1. תנאי רכישה למכונת כביסה תוצרת אלקטרולוקס.
 2. הגדרות:
  • "החברה" – "מיניליין" בע"מ, ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
  • "מוצר"/"מוצרים" – מכונת כביסה אלקטרולוקס מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 7 תקנון.
  • "זכאות" – זכות להתקשרות בהסכם שרותי אחזקה לשנתיים שנים מעבר לשנת האחריות הראשונה עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") בתוספת של 199 ₪ ובהתאם להיקף שרותי האחזקה המפורט בסעיף 5.         

 

 1. תנאי רכישה:
  • כל לקוח הרוכש מוצר יהיה זכאי לקבל "זכאות" כמפורט בסעיף 2.3 ובכפוף לתנאי תקנון זה.
  • הזכאות תינתן, בהתאם לאמור לעיל לכל אדם שירכוש את המוצר, בחנויות המורשות מטעם החברה ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
  • כלל המפיצים  המורשים לרבות – רשתות שיווק, חנויות פרטיות, אתרי סחר אלקטרוני וכל מפיץ אחר, המורשים ע"י מיניליין בע"מ. ניתן למצוא רשימת משווקים באתר electrolux.co.il.
  • הזכאות לא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב'.
 2. תנאי קבלת הזכאות:
  • לקוח הרוכש מוצר, בנקודות המכירה או באתרי המכירה כאמור בסעיף 3.3 לעיל יהיה זכאי ל"זכאות"' כהגדרתה לעיל ועל פי הפירוט בסעיף 3. מימוש הזכאות יעשה באמצעות  אלקטרוניקס  בעת התקנת המוצר בבית הלקוח ובלבד שהלקוח יתאם ביצוע ההתקנה לא יאוחר מחודש ימים ממועד רכישת המוצר.
  • מימוש הזכאות יתאפשר רק ללקוחות שיציגו מסמכי רכישה (קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה ממפיץ מורשה).
  • תיאום ההתקנה יעשה בטלפון מס' 5000000* או 08-9567500 או באתר אלקטרוניקס פרו בכתובת https://www.electronics-pro.co.il. ההתקנה תבוצע בתוך 7 ימי עסקים מיום הפניה.
  • החברה רשאית לשנות, לסיים או לבטל את תנאי הרכישה כמפורט בתקנון זה בכל עת ובלבד שלא יפגעו זכויות לקוח שרכש את המוצר טרם הביטול.
  • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר מדגם כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין אי מימוש הזכאות.

 

 1. תנאי שרותי האחזקה:

"שרותי האחזקה"  כוללים את השירותים וההגבלות כמפורט להלן:     

 

"שרותי האחזקה" יינתנו ע"י אלקטרוניקס בלבד ועל אחריותה הבלעדית. מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בין אלקטרוניקס ללקוח למתן שרותי האחזקה.

 

שירותי האחזקה שינתנו במסגרת הזכאות יהיו בהתאם לתנאים כדלקמן:

 • שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך שנתיים מתום שנת האחריות הראשונה.
 • שירות האחזקה יכלול ביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחזקה, לרבות כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחזקה.
 • אלקטרוניקס מתחייבת:
  • לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה. אלקטרוניקס רשאית על פי שיקול דעתה להחליט האם לבצע את התיקון ו/או להחליף חלק או להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

 

 • בכל מקרה אחר התיקון יבוצע בתוך ארבעה עשר ימים. לעניין סעיפים א-ב ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
 • שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
 • לבדוק תקינות המוצר – לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחזקה.
 • הודיע הלקוח על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים על המשך מתן השירות או על ביטול האחזקה והחזר הפרש התשלום היחסי במידה והחברה לא נותנת שירות באזור מגוריו.
 • אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

 

 • שרותי האחזקה לא יינתנו במקרים הבאים:
  • הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח או שנגרם על ידי כוח עליון.
  • הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
  • המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
  • הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
  • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות אחריות מטעמה.
  • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
  • במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר ובכפוף לאמור בסעיף 5.6 להלן.
  • ביחס לאביזרים נלווים, חלודה, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע.
 • הלקוח רשאי לבטל את הסכם השירות לפני תום תקופת האחזקה בהודעה בע"פ בטלפון 5000000* או במשרדי החברה או בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לכתובת המופיעה בתעודה זו, או בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בתעודה זו. במקרה של ביטול כאמור ישלם הלקוח לחברה את הגבוה בין שני הסכומים להלן:
  • התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
  • 5% מערך השירות או 100 ₪ , לפי הנמוך מבניהם.

 

 • בכל מקרה של העברת בעלות במוצר לאדם אחר יודיע בעל התעודה לאלקטרוניקס תוך 14 יום על העברת הבעלות. אלקטרוניקס תמשיך במתן שירותי האחזקה למוצר גם לאחר שעברה הבעלות – החל מיום ה-14 מיום קבלת ההודעה כאמור, אך שמורה לאלקטרוניקס  הזכות לדרוש מהבעלים החדש תשלום בגין תיקון נזקים שנגרמו למוצר עקב ההעברה.

 

 • כללי:
  • תקנון זה יפורסם באתר החברה שכתובתו electrolux.co.il
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר תנאי רכישה אלו, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכאות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל זכאות, כהגדרתה על פי הסכם זה.
  • ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
   • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בהם שימוש ולא חובר לחשמל. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
   • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
   • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב. 

 

 • רשימת הדגמים

 

דגם

EW6F3146EBM

EW6F4723ABM

EW6F4723ABM

EW6F4823ABM

EW6F4943EBM

EW6F5722ABM

EW6F5723ABM

EW6F5822ABM

EW6F5823ABM

EW8F2846DBM

EW8F2946GBM

EWT2064ESW

EWT2066EEW

EWT2067EDW

EWT2266AOW

EWT2276ELW

EWT2852EWW

EWT2853EWW