תקנון מבצע חגים 2019 תנורים – Electrolux "קנה הוסף קבל "

תקנון מבצע חגים 2019

תנורי – Electrolux

"קנה הוסף קבל "

1. כללי 

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

2. מהות המבצע

2.1 כל הרוכש בתוך תקופת המבצע תנור מהדגם המשתתף במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכאי לרכוש כיריים קרמיות תוצרת אלקטרולוקס דגם EHF6241FMK בכפוף לאמור בסעיף 2.2, להלן במחיר מיוחד של 590 ש"ח כולל מע"מ. 

2.2 כמות המוצרים שהוקצו למבצע : 500 יחידות.

3. הגדרות 

3.1 "החברה" – מיני ליין בע"מ, ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.

3.2 "המוצר" – תנור מהמותג " Electrolux" מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון.

3.3 "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 01.09.19 ועד ליום 31.10.19 ו/או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.

3.4 "משתתף" ו/או "לקוח " – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.

3.5 "חנויות מורשות" – "סוחר" ו/או "מפיץ מורשה "ו/או "סוחר מורשה" כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה .

3.6 " הטבה " – הזכות לרכישת כיריים תוצרת אלקטרולוקס מדגם EHF6241FMK במחיר מיוחד של 590 ₪ כולל מע"מ בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה. מחיר דגם הכיריים המומלץ לפני ההנחה הינו 1430₪. מחיר הכיריים המקורי משתנה מסניף לסניף, ומוצג בסניפים.

3.7 ההטבה אינה תינתן ברכישת מוצר מתצוגות ו/או עודפים

4. פרשנות 

4.1 תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.

4.2 בכל מקרה של אי הבנה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו/או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אולם מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בתשלום המחיר המחייב עבור רכישת המוצר כמוצג ע"ג המוצר .

5. תנאי המבצע 

הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר:

5.1 רכישת המוצר ורכישת הכיריים במסגרת ההטבה לא יאוחר מתום המבצע. קיום התנאי האמור יהיה באחריות העוסק ממנו נרכש המוצר אשר יהיה מחויב להזמין את המוצר עבור הלקוח ובכלל זה יזמין העוסק ממנו נרכש המוצר עבור הלקוח גם את הכיריים עפ"י ההטבה. באחריות הלקוח לוודא קבלת ההטבה מול העוסק ממנו רכש את המוצר. 

5.2 המשתתף במבצע אינו סוחר או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.

5.3 המשתתף במבצע רכש את התנור שבמבצע מהדגמים שבמבצע ובחנות מורשת.

5.4 משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה !

5.5 אספקת המוצר וההטבה עד שבועיים מתום תקופת המבצע – כאשר תאריך ההזמנה הוא בתוך תקופת המבצע

5.6 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.4 לעיל ,ניתן להחזיר מוצר וכיריים שנרכשו במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א -2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן :

5.6.1 המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .

5.6.2 החזרת הכיריים שנרכשו במסגרת ההטבה בשלמותם ובלא שנעשה בהם כל שימוש.

5.6.3 ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .

5.6.4 מובהר בזאת כי החזרת המוצר וביטול רכישתו מחייבת ביטול במקביל של רכישת הכיריים בהתאם להטבה ואולם המשתתף יהיה רשאי לבטל רכישת הכיריים עפ"י ההטבה מבלי לבטל את רכישת המוצר ובלבד שעמד בתנאים המפורטים לעיל .

5.6.5 אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

6. הדגמים שבמבצע

להלן רשימת הדגמים המשתתפים במבצע :

EOB-5417AOX

EOB-5419AAX

EOB-5430AOK

EOB-5430AOX

EOB-5450AAV

EOB-5450AAX

EOB-5440AOX

EOB-5441AAX

EOC-5410AOX

EOC-5741AOX

EOB5441AAV

EOB5440AOV

EOB5440AOK

EOC5514AOX

EOB5554AAX

7. שונות

7.1 לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה!

7.2 המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.

7.3 באחריות הלקוח המשתתף בלבד לוודא קבלת ההטבה ביחד עם המוצר שנרכש על ידו וזאת מול העוסק ממנו רכש את המוצר בלבד. החברה לא תישא באחריות כל שהיא בגין אי מימוש ההטבה מסיבות התלויות במישרין ו/או בעקיפין בלקוח ו/או בעוסק ממנו נרכש המוצר .

7.4 החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.

7.5 אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".

7.6 חברת "מיניליין" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו/או לקצרו ו/או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון. ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש תנור מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע .

7.7 אין כפל מבצעים והטבות.

7.8 תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של חברת מיני ליין בתקופת המבצע בכתובת www.electrolux.co.il