תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה ראש השנה 2019

 

תקנון מבצע הארכת אחריות מכונות כביסה חגים 2019

1. כללי 

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן :

2. מהות המבצע

2.1 כל הרוכש בתוך תקופת המבצע מכונת כביסה מהדגמים המשתתפים במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכות להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") במחיר של 179 ₪ בלבד.

2.2 כמות מוצרים מינימלית שהוקצתה למבצע : 500 יחידות.

3 הגדרות

3.1 "החברה" – "מיניליין" בע"מ, ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.

3.2 "המוצר" – מכונת כביסה אלקטרולוקס מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון.

3.3 "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 15.08.19 ועד ליום 30.09.19 ו/או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.

3.4 "משתתף" ו\או "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.

3.5 "חנויות מורשות" – "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או "סוחר מורשה" – כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת http://www.electrolux.co.il.

3.6 "ההטבה" – הזכות להתקשרות בחוזה שירות לארבע שנים עם חברת אלקטרוניקס (מעבר לשנה הראשונה) (להלן: "תקופת האחריות המוגבלת"), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה והטבה זאת ניתנת למימוש עד 30 יום מתום המבצע בכפוף להוכחת רכישה בתקופת המבצע קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מסוחר מורשה. "מימוש" – משמעו ביצוע התקנת המוצר כמפורט בסעיף 5.2 להלן.

3.7 ההטבה תינתן על ידי חברת אלקטרוניקס.

3.8 "אחריות נוספת מוגבלת" 

3.8.1 חוזה השירות יהיה בהתאם לתנאי ההתקשרות עם חברת אלקטרוניקס ויהיה כפוף לתנאים כדלקמן.

3.8.2 שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך 4 שנים מתום שנת האחריות הראשונה, לרבות כל חלקי חילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחריות המוגבלת.

3.8.3 החברה מתחייבת:

א. לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה.

ב. לתקן את המוצר תוך שבעה ימים. לעניין סעיף זה ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים. 

ג. שירותי האחריות המוגבלת יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.

ד. לבדוק תקינות המוצר – לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחריות המוגבלת.

ה. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

3.8.4 האחריות לא תחול במקרים הבאים:

א. הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה, קילופי צבע, חלודה, דהיית צבע, שינוי/אובדן גוון צבע או שנגרם על ידי כוח עליון.

ב. הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.

ג. המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.

ד. הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.

ה. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות אחריות מטעמה.

ו. במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.

ז. במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.

4 פרשנות 

4.1 תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.

4.2 בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

5 תנאי המבצע 

הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

5.1 רכישת המוצר לא יאוחר מתום תקופת המבצע. לשם קיום התנאי האמור יהיה באחריות הסוחר להזמין את המוצר עבור הלקוח בתוך תקופת המבצע. באחריות הלקוח לוודא קבלת ההטבה מול השרות "אלקטרוניקס". 

5.2 מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בהתקנת מכונת הכביסה בבית הלקוח על ידי שרות "אלקטרוניקס" ובהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.6 לעיל.

5.3 לתיאום התקנת מכונת הכביסה יש להתקשר לשירות "אלקטרוניקס" בטלפון 5000000* או 08-9567500, או באתר האינטרנט בכתובת: https://www.electronics-pro.co.il. 

5.4 האמור לעיל מתייחס רק למוצרים חדשים ולא למוצרי תצוגה, עודפים, סוגי ב' וכיו"ב. 

5.5 המשתתף במבצע אינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.

5.6 המשתתף במבצע רכש את מכונת הכביסה שבמבצע מהדגמים שבמבצע וממפיץ מורשה של חברת "מיניליין". 

5.7 משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה!

5.8 ניתן להחזיר מוצר שנרכשו במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם ,בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:

א. המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .החזרת המוצר שנרכש במסגרת ההטבה בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש .

ב. ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .

ג. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".

6. הדגמים שבמבצע

דגם מכונה

EWT2067EDW

EWT2276ELW

EW6F5722ABM

EW6F5823ABM

EWT2853EWW

EW6F4723ABM

EW6F5822ABM

EWT2066EEW

EW6F5723ABM

EW6F4943EBM

EW6F4823ABM

EW8F2846DBM

EWT2266AOW

EW8F2946GBM

EWT2064ESW

7. שונות

7.1 לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !

7.2 המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.

7.3 חברת "מיניליין" שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט ביחס להטבות שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.

7.4 החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.

7.5 אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".

7.6 חברת "מיניליין" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו/או לקצרו ו/או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.

7.7 אין כפל מבצעים והטבות.

7.8 מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

.